Инструмент за оценка на дигиталната зрялост
Проверете какво е нивото ви на дигитална зрялост
Този инструмент за дигиталната зрялост дава възможност на организациите да разберат какво е тяхното ниво чрез самооценка.

Целта на инструмента е да оцени реалното ниво на дигитална зрялост на вашата организация, което ще ви помогне да идентифицирате проблемните области и ще ви покаже къде е нужно да бъдат направени подобрения.

Инструментът за дигитална зрялост ще ви помогне също да:
  • идентифицирате силните и слабите си страни, за да можете да планирате ефективна стратегия за постигане на дигитална зрялост на компанията
  • приоритизирате ресурсите и проекти си, които ще допринесат за по-бързото напредване по пътя на дигиталната зрялост
  • разберете как изглежда пълната дигитална трансформация, което ще ви помогне да дефинирате максимално ясно стъпките за осигуряване на крайната ви цел.
Инструментът представя пет области за измерване на дигитална зрялост (Управление и лидерство, Хора и фирмена култура, Капацитет и възможности, Иновации и Технологии), като всеки от тях е разделен на 5 нива на зрялост - от минималнa зрялост до пълна трансформация.

Управление и лидерство
Тази област се отнася до подкрепа от мениджмънта, правата и задълженията, процесите по вътрешнофирмено отчитане и подробно описание на ролите и отговорностите.

Хора и фирмена култура
Тази област се отнася до организационната култура, включително фокусиране върху клиента, иновациите, склонността към поемане на риск, и стремежите за подобряване на мениджмънта – особено относно засилване на ролята на персонала за успеха на компанията.

Капацитет и възможности
В тази област се измерва способността на компанията да отговаря на дигиталните предизвикателства. Тук се оценяват наличните ресурси, числеността на персонала, набор от налични умения, достъпът до технологии, плановете за развитие и обучение, наличието или не на подкрепящи политики и процедури.

Иновации
В тази област се оценява желанието и способността да си представим нови услуги, продукти и нови начини на обслужване. Ниво на проактивност и желание за оценка и внедряване на нови технологии, бизнес процеси и начини на работа.

Технологии
Пригодността на основните технологични платформи, програми и системи, които поддържат останалите четири стълба.

Под всяко ниво (от минимално до трансформирано) са изброени характеристиките, които се отнасят за съответното ниво. Всяка организация отбелязва само тези, които се отнасят до нейното ниво на дигитална зрялост.
Контакти:
тел.: +(359) 887 38 99 99
е-mail: vba [at] vba.bg
9010 Варна, ул. "Презвитер Козма" №11
This website uses cookies to ensure you get the best experience
OK
Поверителност на данните
Политика за бисквитки

© 2019 - 2020 Copyright: Сдружение Бизнес Агенция
Made on
Tilda