Сдружение Бизнес Агенция Актуални проекти
Основна информация
Ключови данни
Цели
Описание
BSB 1030 WE TOUR
Проектът „Black Sea Women Entrepreneurship Connection – Empowering Women through Tourism (WETOUR)" е тясно свързан с общите предизвикателства в региона на Черноморския басейн. Участващите организации целят да създадат силно партньорство в областта на женското предприемачество.

Трансграничното сътрудничество е от решаващо значение, защото ще предостави на жените най-добри практики и успешни политики, които вече са приложени в района, за да ги доближат до предприемачеството и повишат заетостта на жените.


Статус: В изпълнение
Ръководител: Лиа-Филипа Кирова
EС Програма: Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020"
Бюджет: 531 984.30
Начало: 26.06.2021
Край: 25.06.2023
Website: blacksea-cbc.net/projects/our-projects-2014-2020
Facebook:https://www.facebook.com/wetourproject
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/we-tour/
Instagram: https://www.instagram.com/wetourproject/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Основните цели на WETOUR са насърчаване на равенството между половете в сътрудничество с организации на гражданското общество и публични органи, както и обмен на знания чрез организиране на семинари, свързани с целите на проекта.
Проектът цели:
1. Изграждане капацитет в женското предприемачество в туристическия сектор чрез разработване и организиране на обучения и програми по предприемачество в туристическия сектор, управление на бизнеса и дигитален маркетинг. Най-малко 500 жени, младежи професионалисти и жени предприемачи ще бъдат обучени как ефективно да управляват и развиват своя бизнес, как да се включат в туризма и да се запознаят с местните планове и политики в областта на туризма. От друга страна, предприемачеството в туризма ще бъде насърчавано като инструмент за самостоятелна заетост и бъдещо кариерно развитие.

2. Увеличаване на обмяната на опит между съответните заинтересовани страни, чрез създаването на портала „WE TOUR". Новата регионална бизнес мрежа ще създаде глобална мрежа за споделяне на знания. Чрез портала заинтересованите страни ще обменят информация за националната политика относно жените предприемачи, както и ценни контакти за трансгранични посещения и сътрудничество, най-добри практики, подкрепа за управление на бизнеса. Порталът ще подкрепи бъдещите съвместни усилия за обсъждане и разработване на работни методи и инструменти в няколко за подобряване на подкрепата за женското предприемачество на национално ниво.

3. Подобряване на ролята на жените и подкрепа на жените предприемачи в района на Черноморския басейн, чрез разработване на кампания за повишаване на осведомеността. Повече от 5000 души ще бъдат информирани за проекта.

4. Увеличаване на увереността на жените и техните бизнес умения чрез създаване на силна мрежа и дългосрочно партньорство между организации за подкрепа на жените, бизнес организации, публични органи и други местни заинтересовани страни


Проектът включва 5 партньора от 5 различни държави – 4 асоциации на бизнес жени от Гърция, България, Грузия и Турция и 1 туристическа асоциация от Армения. Партньорите по проекта ще обединят усилията си за разработване на иновативна предприемаческа рамка за развитие на туризма и популяризиране на Черноморския
макрорегион като привлекателна туристическа дестинация.

Основна информация
Ключови данни
Цели
Описание
BSB 908 Smart Farming

Разработване и прилагане на възпроизводим и преносим модел за подготовка на условията за осигуряване на дигитална трансформация в земеделието в района на Черноморския басейн. Проектът ще подобри капацитета на селскостопанската общност, академичните среди, публичните институции, участниците в индустрията и предприемачите за трансгранични търговски възможности, за да отговори на общите териториални предизвикателства, свързани със изоставането в модернизацията в селскостопанския и свързаните сектори.

Проектът подкрепя премахването на някои от основните недостатъци на страните от Черноморския басейн, свързани с предстоящата дигитална трансформация, стимулира предприемачеството с добре планирани и подходящи дейности към редица предизвикателства и възможности, произтичащи от основните териториални процеси в три измерения.
Статус: В изпълнение
Ръководител:
EС Програма: B
Бюджет: € 697 695.40
Начало: 14.07.2020
Край: 13.07.2022
Website: http://bsb-smartfarming.com/
Facebook: https://www.facebook.com/BSB908SmartFarming
Twitter: https://twitter.com/bsb908
Общата цел на проекта е да се разработи и внедри силно възпроизводим и преносим модел за подготовка на условията за осигуряване на цифровата трансформация в селското стопанство и свързаните с него сектори в района – процес, който се развива интензивно в целия свят. Това ще допринесе за насърчаване на значителна промяна в готовността на селскостопанските и свързаните сектори в зоната на BSB за цифрова трансформация.

Специфични цели
Първата специфична цел е да се проучи, подобри и подобри готовността на заинтересованите страни в селското стопанство и свързаните сектори в BSB зона 6 партньорски страни за въвеждане и внедряване на иновативни технологии, базирани на ИКТ за секторно развитие и ускоряване на навлизането на технологиите за интелигентно земеделие (SFts) и технологиите за интернет на нещата (IoTs).

Друга цел е да се осигури устойчива среда за силни и интензивни трансгранични връзки за търговия и модернизация в селското стопанство и свързаните сектори чрез иновативна платформа за интелигентно земеделие и активна трансгранична интелигентна земеделска екосистема и мрежа за осигуряване на нейното активно функциониране и устойчива работоспособност.

Третата специфична цел е да се организира логично свързана и силно възпроизводима серия от симетрични регионални и трансгранични събития за BSB Smart farming мрежата за подкрепа на иновациите, научните изследвания, сътрудничеството и предприемачеството в дигиталната трансформация в селското стопанство и свързаните сектори в зоната на BSB.Проектът разработва и внедрява на възпроизводим и преносим модел за подготовка на условията за осигуряване на цифровата трансформация в селското стопанство в района на Черноморския басейн.
Проектът ще подобри капацитета на земеделската общност, академичните среди, публичните институции, браншовите участници и предприемачите за възможности за трансгранична търговия с цел посрещане на общите териториални предизвикателства, свързани с изоставането в модернизацията в селскостопанския и свързаните сектори.

Основна информация
Ключови данни
Цели
Описание
Добри практики
Брошура
Инструменти
еDigiStars
Изграждане на умения за дигитално предприемачество у възрастните хора чрез иновативна система за обучение.

Проектът директно допринася за EUSDR и специфичната за програмата цел за повишаване на компетенциите на МСП за бизнеса, тъй като обещава да предостави квалифицирана работна ръка, която да се справи с нуждите им в дигиталната ера. Той също така засилва сътрудничеството и компетенциите на ключови участници в екосистемите.

EDIGISTARS DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME
Статус: В изпълнение
Ръководител: Силвия Щумпф
EС Програма: Interreg Danube Transnational
Бюджет:
Начало: Юли 2020
Край: Декември 2022
Website: http://www.interreg-danube.eu/edigistars
Facebook: https://www.facebook.com/edigistarsinterreg
Twitter: https://twitter.com/edigistars
EDIGISTARS DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME
Основна цел:

Да се развият устойчиви екосистеми, които да превърнат работещите представители на поколенията "бейби бумър" (56-76г.) и поколение Х (41 -55г.) в самостоятелно заети дигитални предприемачи.

Специфични цели:
 • Създаване на устойчиви структури, които да подпомогнат на тези поколения да станат дигитално самостоятелно заети.
 • Изграждане на доверие към дигитално самостоятелно заетите на тези възрасти, сред индустрията и бизнеса.
 • Иновация и адаптация на дигиталните обучаващи схеми, спрямо специфичните нужди на представителите на тези поколения.
EDIGISTARS DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME
eDigiStars допринася за стратегиите и политиките на ниво ЕС за изграждане на дигитални умения - политиката на Европейската Комисия в областта на дигиталните умения и работни места и програмата за нови умения за Европа.
Проектът първо призовава за инициативи за изграждане на дигитални умения, необходими за подпомагане на преквалифициране и усъвършенстване Европа. След това призовава за подкрепа сътрудничество между заинтересованите страни в областта на образованието, заетостта и индустрията за подобряване на дигиталните технологии умения на по-широкото население, а не само на ИТ специалистите. И двете цели са последвани от eDigiStars цели, тъй като се фокусира върху изграждането на цифрови умения на безработните възрастни хора. На национално ниво, всички държави от ЕС сега работят върху разработването на национални стратегии за дигитални умения. В съответните им части, обикновено глави „Дигитална икономика и общество", стратегиите изискват готовност на гражданите за промени на пазара на труда, образование и изграждане на дигитални умения.

В страните от Дунавския макрорегион има две общи предизвикателства. Първото е липса на служители или самостоятелно заети лица
предприемачи, които могат да предоставят специфични прости дигитални услуги за МСП (например основно системно администриране на Windows
работни станции, 3d печат, администратор на цифрова кампания или цифров графичен дизайн). Има различни причини за това като изключително ниски
равнище на безработица (CZE, GER). Второто предизвикателство е застаряване на населението и трудност при
възрастно население. На равнището на ЕС се заключава, че е засегната работна сила от 51 години или повече. Това е приблизително 30% от работната сила в такива
група плюс процентът на безработните от тях е с 4–10% по-висок в сравнение със средния. eDigiStars има за цел да отговори на двете предизвикателства.
Според C.C.Lee, S.J.Czara възрастните хора биха могли да бъдат не само
обучени с дигитални умения, но и наети или самостоятелно заети в областта. Проектът eDigiStars се основава на това. Целта на проекта е
да се развият устойчиви екосистеми, които успешно превръщат по-възрастните работници в дигитално самостоятелно заети предприемачи. Това е възможно
да се случи чрез развитие и осигуряване на устойчивост на иновативната система eDigiStars. Тази система се състои от
3 модула - POWERYOU за овластяване на възрастните хора за дигитална самостоятелна работа, CAMPUS за адаптиране на съответните курсове за дигитални умения към
специфични нужди на възрастните хора и LABEL за осигуряване на качество и изграждане на доверие сред МСП към нова „работна сила". Липсата на
квалифицирана „дигитална работна сила" прави промишлеността на Дунав по-малко конкурентоспособна. Нашият проект директно допринася за специфичната програма
цел за повишаване на компетенциите на МСП за бизнеса, тъй като обещава да им предостави квалифицирана работна сила за справяне с
нужда в дигитална ера. Той също така повишава компетенциите на ключови участници в екосистемите (бюрата по труда за овластяване на възрастни хора,
доставчици на курсове за адаптиране към нуждите на възрастни хора и работодатели при приемане и доверие на нова работна сила.

eDigiStars Danube Transnational Programme
Очаквайте скоро добри практики от нашите партньори, преведени на български език
EDIGISTARS DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME
Прочетете брошурата на проекта и се запознайте по-добре с идеята и следващите стъпки.
EDIGISTARS DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME
Целта на проекта е възможно да бъде осъществена чрез развитие и осигуряване на устойчивост на иновативната система eDigiStars. Тази система се състои от 3 инструмента.

Кликнете върху името на съответния инструмент, за да откриете подробна информация за него:

 • POWERYOU- за създаване на осведоменост и мотивиране на по-възрастната работна сила
 • CAMPUS - за адаптиране на съответните курсове за дигитални умения към специфични нужди на възрастните хора
 • LABEL - за осигуряване на качество и изграждане на доверие сред МСП към нова „работна сила"

Основна информация
Ключови данни
Цели
Описание
Добри практики
DIGITAL REGIONS
Подобряване на Индустрия 4.0 регионални политики за Дигитална трансформация

Адаптиране на иновационните политики в подкрепа на интелигентната специализация в производствения сектор в резултат на появата на индустрия 4.0.
DIGITAL REGIONS Interreg Europe
Статус: В изпълнение
Ръководител: Силвия Щумпф
EС Програма: ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА
Бюджет: €1,622,566
Начало: Aug, 2019
Край: Jan, 2023
Website: https://www.interregeurope.eu/digitalregions
Facebook: https://www.facebook.com/Digital.Regions/
Twitter: https://twitter.com/Digital_Regions
DIGITAL REGIONS Interreg Europe
Основна цел:

Да се постигне увеличаване на броя на МСП от производствения сектор, които си сътрудничат с други участници в иновациите в регионите участници, за да прилагат решенията на Индустрия 4.0 в резултат на подобрените иновационни политики.

Специфични цели:
 • Подобряване на политиките за повишаване на нивото на сътрудничество между иновационните I4.0 участници в различни региони, особено между центрове с допълнителни I4.0 технологии (напр. IoT, изкуствен интелект, анализи на данни) или обслужващи същия сектор за интелигентна специализация, в този случай производството.
 • Подобряване на участието на МСП в иновационните програми на Индустрия 4.0 чрез въвеждане на мерки за подкрепа за подобряване на развитието на умения I4.0, участие в тестови центрове/ лаборатории и глобални вериги на стойността.
 • Разработване на насоки и препоръки ("Бяла книга за I4.0 политики"), насочени към райони, които не участват в проекта, но са с интелигентна специализация в производствения сектор.
DIGITAL REGIONS Interreg Europe
Общото предизвикателство, с което се справя DIGITAL REGIONS, е как най-добре да се адаптират иновационните политики, за да се подкрепят интелигентната специализация в производствения сектор в резултат на появата на INDUSTRY 4.0 (INDUSTRY 4.0 или I4.0 често се нарича 4-та индустриална революция и нейните решения стоят в пресечната точка на дигиталната трансформация и напредналите индустриални възможности).

Общата цел е до 2022 г. да се постигне 15% увеличение на броя на МСП от производствения сектор, които си сътрудничат с други участници в иновациите в регионите участници, за да прилагат решения I4.0 в резултат на подобрените иновационни политики.

В проекта участват 8 региона: Оберфранкен (DE), Словения (SI), Espace Mittelland-Кантон от Берн (CH), BMW (IE), Centro (PT), Кантабрия (ES), Варна (BG) и Запад (RO). Те са разпределени в четири зони с комбинация от централни / периферни области и нива на иновации (лидер, силен, умерен и скромен).

Партньорите възприемат производството като приоритет на интелигентна специализация, като всеки партньор бива представян от партньорите в регионалните иновациионни вериги на стойността, вклюващи управляващи органи, университети, ИНДУСТРИЯ 4.0 Центрове за върхови постижения и посредници за развитие на бизнеса.

Целта на проекта е да подобри 7 политики на ЕФРР, адресирани към Тематичната Цел „засилване на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите" и 1 еквивалентна политика в Швейцария.

Това ще доведе до инструменти, които по-добре отговарят на нуждите на I4.0 в производствените региони с интелигентна специализация, като се вземат предвид ревизираните приоритети за инвестиции за растеж и работни места за 2021-2027 г. и новите политики на Horizon Europe и Digital Europe. Те ще включват мерки за улесняване на засиленото сътрудничество в областта на I4.0 между регионите, засилено участие на МСП и възможности за повишаване на уменията.

Това ще бъде от полза на всички заинтересовани страни във всички регионални иновациите екосистеми, т.е. на създателите на иновационни политики, МСП, които използват решения I4.0, доставчици на I4.0 услуги, университетите и иновационните центрове.

Digital Regions Interreg Europe
Представяме ви добри практики от нашите партньори, преведени на български език
Основна информация
Ключови данни
Цели
Описание
Бюлетин
Добри практики
CARPE DIGEM
Връзка между нововъзникващи и периферни региони в Европа чрез дигитални иновационни екосистеми

Възможности за създаването на живи дигитални иновационни екосистеми в европейските региони
CARPE DIGEM Interreg Europe project
Статус: В изпълнение
Ръководител: Силвия Щумпф
EС Програна: ИНТЕРРЕГ Европа
Бюджет: €179,590
Начало: Aug, 2019
Край: Jan, 2023
Website: https://www.interregeurope.eu/carpedigem
Facebook: https://www.facebook.com/InterregCARPEDIGEM/
Twitter: https://twitter.com/Digital_Regions
CARPE DIGEM Interreg Europe
Целта на проекта е:

Подобряване на политиките в областта на дигиталните иновационни екосистеми в 7 европейски региона.

Специфични цели:
 • Да подобрим избрани политики и да създадем планове за действие, които включват: проекти, по-добри инструменти за управление или промяна на съдържанието на политиките, които подобряват или приобщават дигитални иновационни екосистеми в партньорските региони, но също така и във всички периферни и нововъзникващи региони в Европа.
 • Да се създадат отворени, включително и прехвърляеми стратегии и инструменти, които обединяват и ценят приноса на всички заинтересовани страни в проектирането, създаването, подобряването и работата на периферните и селските региони (DIGEM), които да максимизират социално-икономическото въздействие и ползите за околната среда.
 • Да разработим и приложим стратегия и инструменти за комуникация и разпространение на проекта (дългосрочно), които дават възможност на проекта да ангажира и оцени приноса на нашите целеви заинтересовани страни и да открие тези, които имат ключова роля.
 • Да използваме възможностите за териториален обмен и регионалните групи на заинтересовани страни за по-ефективно споделяне на знания и практика, засилване на дългосрочното сътрудничество и насърчаване на истински междурегионални и вътрешнорегионални партньорства.
CARPE DIGEM Interreg Europe
Партньорите по проекта споделят мнението, че дигиталната трансформация е повече от това да се ускори усвояването на дигиталните технологии в периферните и нововъзникващите региони. CARPE DIGEM създава функционални Дигитални Иновационни Екосистеми (DIGEM) и им помага да развиват своите НИРД умения, колективи и механизми за доставки в рамките на правителството, гражданското общество и бизнеса, необходими за създаването на икономически и социални възможности чрез осъзнаване на ползите от прилагането на нови технологии.

Това изисква инвестиции в структури, стратегии, инструменти и човешки капитал, които едновременно допълват и засилват въздействието на самата технология; в компетенции и умения, в организационна промяна, в нови процеси, нови модели на бизнес и управление, както и в интелектуалните активи, които помагат да се създава стойност от новите технологии. Този елемент на трансформация е по-сложен и трудоемък, отколкото разпространението на новите технологии, т.к. изисква по-големи инвестиции и повече време, особено в региони извън икономическия и социалния поток, където въздействието на новите технологии често е сложно.

Специално ще се фокусираме в изграждането на „УСТОЙЧИВИ дигитални иновационни екосистеми", като се съсредоточим върху междурегионалното сътрудничество чрез: споделяне, съвместно развитие, социално и икономическо включване, а не само върху предоставянето на услуги, от столичните райони, които биха могли да засилят регионалното дигитално разделение.

За нас е важно дигиталните иновационни екосистеми да работят, както е предложено във всички стратегически документи на ЕО и ОИСР във ВСИЧКИ региони; УО да се ангажира на всички нива и да гарантира, че цифровите иновационни екосистеми могат да бъдат посредници между правителството и индустрията, т.к. дигиталната трансформация все повече засилва натиска върху фирмите и публичните органи непрекъснато да въвеждат иновации.

CARPE DIGEM ще покаже как можем заедно да катализираме, да управляваме, да се свързваме и да разширяваме междурегионалните дигитални екосистеми, чрез засилено посредничество, коучинг и медиация, за да осигурим универсален достъп до интегрираните дигитални решения и екосистемите, от които нашите граждани и предприятия се нуждаят.

CARPE DIGEM Interreg Europe
Бюлетин на проект CARPE DIGEM Interreg Europe (версия на английски).
Carpe Digem Interreg Europe
Представяме ви добри практики от нашите партньори, преведени на български език.
Основна информация
Ключови данни
Цели
Описание
Бюлетин
Добри Практики
CECI
Въвличане на гражданите в прилагане на кръговата икономикa

Включване на гражданите в кръговата икономика чрез трансфер на знания за услуги и споделяне на решения
CECI Interreg Europe
Статус: В изпълнение
Ръководител: Борис Кръстев
EС Програма: ИНТЕРРЕГ Европа
Бюджет: €144,210, от които €21,631.50 самоучастие
Начало: август, 2019
Край: 31 юни, 2023
Website: https://www.interregeurope.eu/ceci
Facebook: https://www.facebook.com/europececi/
Twitter: https://twitter.com/EuropeCECI
CECI Interreg Europe
Основна цел:

Подобряване и развитие на регионални политики чрез насърчаване на участието на гражданите в кръговата икономика.

Конкретните цели са:
 • Разработване на инструменти на политиката и предлагане на подобрения за засилване на участието на гражданите в кръговата икономика
 • Засилване на зеления растеж чрез трансфер на знания за политиките на кръговата икономика и тяхното прилагане
 • Засилване на зеления растеж чрез трансфер на знания за бизнес възможностите и услугите с кръгова икономика, ориентирани към гражданите
 • Създаване и задълбочаване на знанията и сътрудничеството между местни, регионални и национални заинтересовани страни и потребители
 • Повишаване на обществената осведоменост за различните възможности на кръговата икономика чрез включване на гражданите.
CECI Interreg Europe
CECI има за цел да подобри и развие регионалните политики чрез насърчаване на участието на гражданите в кръговата икономика. Промените в моделите на потребление имат съществено значение за удължаване на жизнените цикли на продукта чрез неговата повторна употреба, ремонт, преработка или подновяване, както и за икономията на енергия. В същото време, икономиката на споделяне намалява необходимостта от нови продукти и намалява генерирането на отпадъци. В проекта се споделят добри практики за участие на гражданите, свързани най-вече със споделяне на услуги като, напр. споделени библиотеки с инструменти, играчки и ремонтни услуги.

В Ceci, осем партньори от шест региона споделят общ интерес за обмен на знания относно различни услуги, както и за участието на граждани в кръгова икономика. Проекта е в съответствие с целите на пакета за кръгова икономика на ЕС. CECI ще спомага за развивитието на местно, регионално и национално сътрудничество и ще подкрепя регионите за разработване на стратегии и решения на кръговата икономика, в които гражданите ще имат ключова роля.

Дейностите включват граждански диалог на местно/регионално ниво, както и изграждане на междурегионален капацитет в помощ на инструментите на политиката на проекта. Чрез обмена на добри практики, партньорските региони ще бъдат по-добре подготвени за разработване на своите планове за действие относно участието на гражданите и кръговите услуги. Добре подготвени тематични семинари, кръгли маси, дискусии и посещения на място ще формират основата за споделяне на опит и ще насочат партньорите към съвместното разработване на политики.

В резултат на CECI, партньорските региони ще придобият знания относно значението на гражданите в кръговата икономика и ще притежават необходимия опит в прилагането на нови решения. В допълнение, CECI ще повиши обществената осведоменост с цел да се повиши търсенето на устойчиви услуги. Промените в моделите на потребление ще създадат бизнес възможности за кръгова икономика, зелен растеж и работни места. Добрите практики от партньорите по проекта ще бъдат документирани и споделени чрез Платформата за обучение (Policy Learning Platform).

CECI Interreg Europe
Първи бюлетин на проект СЕСИ.
Абонирайте се за нашия бюлетин тук.
Втори бюлетин на проект CECI.
Трети бюлетин на проект CECI.
Четвърти бюлетин на проект CECI.
Пети бюлетин на проект CECI.
CECI Inrerreg Europe
Представяме ви добрите практики от нашите партньори по проект CECI по Програмата за междурегионално сътрудничество Interreg Europe 2019-2023.
Основна информация
Ключови данни
Цели
Описание
Резултати
Добри Практики
DEVISE
Дигитални технологични компании в услуга на регионалните стратегии за интелигентна специализация

Насърчаване на растежа на дигиталните МСП, предоставящи иновативни решения, които позволяват на други сектори да бъдат по-конкурентни.
DEVISE Interreg Europe
Статус: В изпълнение
Ръководител: Борис Кръстев
EС Програма: ИНТЕРРЕГ Европа
Бюджет: €1,652,750
Начало: Aug, 2019
Край: Jan, 2023
Website: https://www.interregeurope.eu/devise
Facebook: https://www.facebook.com/InterregDEVISE/
Twitter: https://twitter.com/InterregDEVISE
DEVISE Interreg Europe
DEVISE ще даде конкретни резултати за разработване на дефиниция на 10 регионални планове за действие, които ще помогнат на политиците да подобрят ефективността на инструментите, които са отговорни чрез по-целенасочени действия.

Проектът също така ще положи много усилия за създаване на 10 регионални цифрови трансформации, които да си сътрудничат заедно. DEVISE ще улесни създаването на тези среди, формирани от дигитални и други ключови сектори. Основните участници и бенефициенти ще бъдат политиците, организациите за подкрепа на бизнеса, образователните центрове и МСП от секторите на дигитални и други интелигентни специализации. Тези среди ще доведат до по-добра координация и засилено сътрудничество между дигиталния сектор и тези от други сектори на интелигентната специализация.
DEVISE Interreg Europe
DEVISE или „ДИВАЙС – дигиталните технологични компании в услуга на регионалните стратегии за интелигентна специализация", има за цел да даде отговор на настоящото предизвикателство, пред което са изправени 10 европейски региона, за да отключи и да използва потенциала на дигиталните технологични предприятия като средство за конкурентоспособност на МСП, принадлежащи към сектори, включени в техните регионални стратегии за интелигентна специализация (RIS3).

DEVISE, съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата Interreg Europe, е четиригодишен проект, ръководен от ERNACT, който обединява партньори от Ирландия, Румъния, Испания, България, Финландия, Великобритания, Франция и Белгия.

DEVISE Interreg Europe
Сдружение Бизнес агенция провежда оценка на регионално ниво, за да се идентифицират основните предизвикателства и възможности за компаниите, принадлежащи към стратегически сектори в Североизточна България относно тяхната дигитална трансформация.

България, както и варненският регион, не успява да се възползва в максимална степен от сравнителните предимства от дигитализацията, макар и да има сериозни постижения в сектора на дигиталната икономика. Възприемането на цифровите технологии от страна на предприятията в България става бавно. През 2018 г. броят на цифровизираните предприятия в България е сред най-ниските в ЕС.

За да се стимулира темпото на цифровата трансформация на икономиката на град Варна, едно от решенията е да се насърчи диалога между местните дигитални компании и местните компании от недигиталния бизнес, за да се изградят партньорства и обмен на услуги.

Организирахме кратка среща-работилница за обмен на идеи и нетуъркинг, за да обсъдим какво е търсенето и предлагането на дигитални услуги и продукти във Варна, за да засилим диалога между дигиталния бизнес и нискотехнологичния местен бизнес.
Devise Interreg Europe
Представяме ви добрите практики, представени от партньорите ни по проект DEVISE по Програмата за междурегионално сътрудничество Interreg Europe 2014-2020.
Основна информация
Ключови данни
Цели
Описание
HoCare
Хокеър - Иновативни решения за домашни грижи чрез укрепване на сътрудничеството в регионалните иновационни вериги

HoCare Interreg Europe
Статус: В изпълнение
Ръководител: Силвия Щумпф
EС Програма: ИНТЕРРЕГ Европа
Бюджет: €1,634,013
Начало: Април, 2016
Край: Март, 2023
Website: https://www.interregeurope.eu/hocare
Twitter: https://twitter.com/HoCare_project
HoCare Interreg Europe
Основната цел на програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 е да продължи процеса на обмен на опит и усвояване на политики между публичните органи за подобряване изпълнението на политиките и програмите по цел 1 „Инвестиции за растеж и работни места".

Проект HoCare има за цел да повлияе положително на ефективността и въздействието на структурните фондове върху местните политики Той има допълнително три тематични подцели, свързани с иновациите за домашни грижи в регионалните иновационни вериги. Първата подцел е да се съсредоточи върху генерирането на иновации чрез решаване на неудовлетворени досега потребности, определени от заинтересованите групи в т.нар. четириспирален модел (включващ официални институции, полагащи грижи (т.е. болници, социални домове, доставчици на социални услуги), но и държавни институции, представители на академията, бизнеса и неправителствения сектор. Втората подцел е да се съсредоточи върху генерирането на иновациите чрез насърчаване на процеси на обществено ниво. Третата подцел е да се съкрати пътя на приложими иновативни решения за домашна грижа до пазара чрез използване отново на четириспиралния подход.

Резултатите ще бъдат постигнати най-вече благодарение на процеси на много измерно проучване на международно ниво на политиките в страните-партньори . Първоначално партньорите ще изготвят Регионален анализ, допълнително обсъждан по време на 3 международни тематични семинара. Той ще формулира 30 добри практики, подлежащи на прехвърляне, което ще позволи формулирането на нови политики в областта на домашната грижа. Други резултати на ниво политики ще са трите тематични доклада и три доклада за трансфер на политики в областта на домашната грижа. Резултатите и натрупаното знание ще допринесат към процесите на взаимно учене в ЕС и към подобряване на политиките чрез организирането на две международни събития и осем обучителни събития на национално ниво. Местните партньори ще работят в тясно сътрудничество с различни заинтересовани страни от различни сфери, свързани с домашната грижа, както и договарящите органи на структурните фондове в страните-партньори.

HoCare Interreg Europe
Европейската популация остарява, което означава, че броят на хората над 65 години се увеличава. Застаряването на населението като тенденция ни изправя пред многобройни социални промени и предизвикателства, за които трябва да се намерят адекватни решения. В същото време тази тенденция също така означава възможност за растеж и работни места, тъй като има голям потенциал бизнесът да предлага иновативни решение за домашни грижи.

8 партньори от Кипър, Словения, България, Румъния, Литва, Унгария, Португалия и Чехия стартираха на 1април 2016 г. проекта HoCare – "Иновативни решения за домашни грижи чрез укрепване на сътрудничеството в регионалните иновационни вериги". Водещ партньор е Агенцията за развитие на Никозия (АНЕЛ) от Кипър.

Проектът ще продължи 4 години (април 2016 г. - март 2020 г.) и беше одобрен в рамките на програмата Интеррег Европа, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и съфинансирана от българския републикански бюджет.

Програмата позволява на публичните органи и публичноправните организации и организациите с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, ангажирани с регионалното развитие в цяла Европа, да обменят практики и идеи за изпълнението на публичните политики, намирайки по този начин решения за подобряване на техните стратегии в полза на гражданите в съответствие с приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Интеррег Европа помага на регионалните и местните власти в цяла Европа да се развиват и предоставят по-добри политики.

Проектът HoCare се занимава с проблемите на застаряването на населението. Той има за цел да се подобри прилагането на политики за регионално развитие и програми, които поддържат предоставянето на иновации от участниците в регионалните иновационни вериги.


Основна информация
Ключови данни
Цели
Описание
Бизнес пре-акселератор на Североизтока
Бизнес пре-акселератор на Североизтока
Статус: В изпълнение
Ръководител: Силвия Щумпф
ЕС Програма: ОП "Развитие на човешките ресурси", финансирана от ЕСФ
Бюджет: BGN 356,725.60
Начало: Apr, 2016
Край: Mar, 2020
Website: https://pre-accelerator.bg/
Facebook: https://www.facebook.com/NEpreaccelerator
Бизнес пре-акселератор на Североизтока
Общата цел на проекта е да осигури достъпна, холистична и добре структурирана, устойчива и съобразена с регионалните потребности подкрепа за самостоятелна заетост на безработни,неактивни и наети лица в Североизточен район.

Ще се осигури информиране и мотивиране на 260 лица и подготовка на 260 лица (от които безработни и/или неактивни 200 лица), желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане.

Цели се насърчаване на предприемачеството и създаване на предприятия, включително иновативни и свързани с дигитализацията, "интернет на нещата", "индустрия 4.0", както и "зелени" бизнеси и свързани с мерки за развитие в областта на политиката по околна среда,политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност и предизвикателствата на смарт- градовете като устойчива възможност за професионално развитие на безработни, неактивни и наети лица, в т.ч. и на младежите от територията на Североизточен район.

Ще се осигурят нови перспективи за професионалното им развитие и ще се увеличи броят на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и наети лица, като проектът ще гарантира осигуряването на 60 участници в самостоятелна заетост при напускане на операцията.
Бизнес пре-акселератор на Североизтока
ППроектът ще мобилизира опит, експертиза и влияние от шест партньора - Сдружение Бизнес агенция,център от типа "едно гише" за подкрепа на предприемачеството и социалните иновации, специализираното в бизнесобучения ЦПО "Екселиа",обединението на младежки НПО от Варна Сдружение "Варна Европейска Младежка Столица", и иновационните центрове и стартъп хъбове Сдружение "Споделено Работно място -Варна" и Сдружение "Български Бизнес Форуми", съвместно с Община Варна, като център на Североизточен район и катализатор на предприемаческата активност.

Проектът цели в продължение на 14 месеца във Варненска, Шуменска, Добричка и Силистренска област да се насърчи самостоятелната заетост в района като възможност за устойчиво интегриране на пазара на труда на безработните, предимно младите хора, и в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и млади хора от маргинализирани общности.

Опитът на партньорите в проекти със социалночувствителни групи и активната социална програма на Община Варна ще бъдат приложени за разширяване на обхвата на целевите групи, включени в дейностите, за привличане и на участници от специфични групи, които по-трудно и по-рядко стартират предприемаческа дейност, като жените, младите хора, по-възрастните, хора с увреждания, дълготрайно безработни.Ще бъдат привлечени и подкрепени и наети лица с опит и умения, които имат нагласа за собствен бизнес, особено от сфери на бизнеса с висок иновативен потенциал.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 356 725. 60 лв., ЕСФ – 303 216.76 лв., национално съфинансиране – 53 508.84 лв.

Приключили проекти
Основна информация
Описание
BG EIF 2013 / 01-02.03 "Уан-стоп-шоп услуги за устойчива интеграция на ГТД във Варна"
BG EIF 2013 / 01-02.03 "Уан-стоп-шоп услуги за устойчива интеграция на ГТД във Варна"
Сдружение "Бизнес Агенция" работи по проект "Уан-стоп-шоп услуги за устойчива интеграция на ГТД във Варна" по компонент „Осигуряване на устойчивост и подкрепа за функционирането на съществуващите информационни центрове за имигранти – граждани на трети държави", който е на стойност 115 934,56 лв. - финансиране от ЕИФ - 86 950,92 лв. и национално съфинансиране - 28 983,64 лв.

Съкращението ГТД означава "граждани на трети държави", които не са граждани на държави – членки на ЕС, ЕИП и конфедерация Швейцария. Такива имигранти във Варна са предимно от Руската Федерация и Украйна. Проектът е четвърти за сдружението, като услугите, които избраните 160 имигранти ще получат включват консултантска помощ, свързана с тяхната интеграция в България, правни консултации в областите: пребиваване и местожителство в България, придобиване и продажба на имоти в България, регистриране на юридически лица в България.

Проектът е финансиран от ЕС по интегрирана схема за внедряване на общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС и подпомагане провеждането на последователна и трайна политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на тяхната успешна интеграция в българското общество.

Подготвени експерти ще отговарят на въпроси на имигрантите относно стартиране на нов бизнес; професионално обучение и образование; гражданска ориентация и работа с институции. Опитът от предишните проекти показа, че имигрантите имат нужда от ориентация в политическите аспекти на съвременна България. Затова настоящият проект предвижда организиране на групови срещи-дискусии с независим политолог, работил като експерт по предишни проекти и познаващ отлично гражданите на трети държави и методите на работа с тях. Той ще разяснява структурата на политическата система в България и ще ги ориентира в избирателната система, историята на партиите и местното самоуправление.

До края на юни, когато свършва проекта, се предвижда още и провеждане на четири кръгли маси под обща тема "Имигрантите като целева група на регионални политики, чувствителни към тяхната култура" с участието на представители на регионалните власти и институции, неправителствени организации и др. Голям интерес представляват екскурзиите до културно-исторически и природни забележителности във Варна и региона, практически работилници по български бит и култура - местни занаяти - художествена керамика, българска кухня и български народни танци.

Предстои и инсталирането на информационен киоск на територията на "Служба миграция" или на друго място с голям трафик на имигранти според препоръка на службата.

Проект BG EIF 2013/01-02.03 "Врата към България: уан-стоп-шоп услуги за устойчива интеграция на ГТД във Варна"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на третидържави.
Основна информация
Описание
Проект "КЛАУД - ориентиране на клъстерите към съвременни технологии и модели за съвременно развитие
Проект "КЛАУД - ориентиране на клъстерите към съвременни технологии и модели за съвременно развитие
Сдружение "Бизнес Агенция" е партньор по проет "КЛАУД – ориентиране на клъстерите към съвременни технологии и модел за съвместно развитие", финансиран по четвърта покана на Съвместната оперативна програма за Югоизточна Европа. Надяваме се да ви заинтересува нашето предложение да учствате в проекта. Водеща организация на проекта е Националната конфедерация на занаятите и малките и средни предприятия от Емилия Романя. (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Regionale dell'Emilia Romagna), a проектът е на стойност 1 584 253 EUR с продължителност от 1 октомври 2012 до 30 септември 2014 година.

CLOUD - CLusters Orientation towards Up-to-date technologies and models for common Development

КЛАУД – ориентиране на клъстерите към съвременни технологии и модел за съвместно развитие

За оцеляването на индустриалните клъстери от Югоизточна Европа на глобалния пазар е от жизнено значение създаването на критична маса, към която да бъдат насочени подходящи интервенции за активиране на необходимия капацитет за иновациии за насърчаване на конкурентоспособността.

Създаването на международно сътрудничество между клъстерите в Югоизточна Европа е от огромно значение за дефинирането на общи, оптимизирани и хармонизирани политики и за прилагане на конкретни инструменти, подпомагащи основаните на клъстерите икономики да се конкурират на световно ниво

В тази връзка КЛАУД допринася за стимулиране и отключване на иновационния потенциал в малките и средни предприятия в Югоизточна Европа посредством по-ефективно управление на индустриалните клъстери.

Това налага действие в две основни направления, а именно:

- дефинирането на успешни политики за клъстерно развитие и подкрепа, които да са хармонизирани и споделени между съответните отговорни фактори на цялата територия на Югоизточна Европа и

- популяризирането и насърчаването на иновациите вътре в клъстерите, както на ниво отделна компания, така и на ниво клъстер, и преди всичко прилагането на ИКТ технологии в зрелия клъстер

За да се подкрепят участващите клъстери да достигнат световно ниво, е необходимо активно международно сътрудничество. На база на това убеждение проектът се стреми да изгради международни сътрудничества между публични институции с цел да се поддържа постоянен диалог относно политиките между регионалните публични власти в Югоизточна Европа, отговорни за разработването на клъстерни политики и да изгради транснационална платформа за обмен между съответните структури, отговорни за менажирането на клъстерни програми в отделните държави.

Тази връзка ще бъде подкрепена също от очакваното тясно сътрудничество със Стратегическия проект на същата тема, свързана с клъстерите, на регион Марке в партньорство с региона Емилиа Романя. Изградената платформа ще интегрира съществуващите инициативи във въвлечените държави и ще съсредоточи усилията върху дефинирането на общи стратегии за иновации и развитие на клъстерите в посока едно по-общо сближаване вътре в целия регион. Това е и основополагащата цел на всички програми за териториално сътрудничество.

КЛАУД ще допринесе за постигането на три основни резултата, всеки от които подкрепен от чувствителен брой конкретни продукти.

- Първият резултат в края на проекта е да се разполага със съвместна транснационална стратегия и план за действие, разработени и съгласувани между партньорите с акцент върху целите за преследване, към които трябва да е ориентирано развитието на клъстерите

- Вторият резултат е при затварянето на проекта да се разполага с разработен, действащ подробен и изчерпателен набор от транснационални инструменти

- Трето, в края на проекта рамковите условия за иновации ще бъдат изградени по начин, при който да привличат инвестиции на ниво отделна компания и след това на ниво клъстерна среда

КЛАУД е иновативен проект веднъж от гледна точка на перспектива към целите, и втори път – поо тношение на контекста и съдържанието му. От гледна точка на ориентация към целите проектът има иновативен характер, формулирайки цели от световен мащаб и заради популяризирането на споделени стратегии, които участващите клъстери да прилагат.

По отношение на контекста иновативният характер на проекта се състои в представянето на цялостна стратегия, поддържаща изграждането на устойчива мрежа от клъстери на местно и транснационално ниво едновременно.

Целите на проекта са наистина нови в сравнение с ограниченото намерение просто да са подобрят иновациите и икономическото развитие чрез прилагането на ИКТ системи и повишаване на разходите за Р&Д – доказано е, че тези процеси вече не са достатъчни и далеч по-многостранна намеса е необходима, за да се осигури устойчив ефект и реална промяна в региона на Югоизточна Европа и в по-широк мащаб.

Програмата за транснационално сътрудничество 'Югоизточна Европа' за периода 2007—2013 г. включва подкрепа от страна на Общността за региони в 16 страни — държави-членки, страни кандидатки, потенциални страни кандидатки и трети страни.

- За 14 държави, а именно Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Румъния, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Гърция, Унгария, Сърбия, Черна гора, Словакия, Словения и Молдова, зоната, която отговаря на условията за финансиране, обхваща цялата територия на съответната страна;

- В 2 държави само някои региони отговарят на условията за финансиране: в Италия това са Lombardia, Bolzano/Bozen, Trento, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata, а в Украйна —Черновицка област, Иво-Франковска област, Закарпатска област и област Одеса. Това представлява население, чийто общ брой възлиза на 200 милиона души.
Основна информация
Описание
"Изграждане на местна/регионална мрежа за икономическо развитие като средство за решително подобряване на конкурентоспособността на Черноморските региони "LRED Net"
"Изграждане на местна/регионална мрежа за икономическо развитие като средство за решително подобряване на конкурентоспособността на Черноморските региони "LRED Net"
Проектът „Изграждане на местна/регионална мрежа за икономическо развитие като средство за решително подобряване на конкурентоспособността на Черноморските региони - "LRED Net" в рамките на Съвместната оперативна програма за Черноморския басейн 2007-2013 г. стартира през юли и ще продължи 24 месеца. Негови партньори са Търговско-индустриална камара на Армения, Местна агенция за развитие - Пиерия, Гърция, "Бизнес консултативен център" от Молдова, "Кавказки институт за икономически и социални изследвания" – Грузия и Сдружение „Бизнес Агенция" от България. Проектът цели, чрез прилагане на пакет от иновативни методи, ползвани от 2005 г. в Армения, разработени и сертифицирани от немската консултантска компания „Мезопартнър", да насърчи креативен диалог между различни заинтересовани страни за бързо и ефективно решение на проблеми от сферата на местното икономическо развитие. Опитът на Армения показва успешно решаване на проблеми, засягащи жителите от конкретни райони – кметства, общини, села, в рамките на 3 до 6 месеца, само с помощта на налични собствени ресурси и с активното включване на местните жители, местния бизнес, местните власти, НПО и експерти от района.

На втори етап изградените партньорства и утвърдените практики за самостоятелно решаване на проблемите с местни ресурси ще бъдат популяризирани сред партньорите и ще се изгради Черноморска мрежа за устойчиво сътрудничество. Общата цел на проекта е изграждането на предприемачески и административен капацитет за подобряване на социалните, информационни, търговски и други връзки на местно ниво, както и между различните партньори, като по този начин се насърчат националните правителства да използват възможностите за сътрудничество и така да обединят усилия за по-добър живот в Черноморския басейн.

LRED Net e насочен към всички заинтересовани страни на местно ниво - местната администрация, кметове, общински съвети,частния сектор, НПО, организации на гражданското общество, агенции за регионално развитие, доставчици на бизнес услуги и др. Друга целева група е на стартиращи и работещи малки и средни предприятия в избраните общини. Повече от 500 малки и средни предприятия и стартиращи фирми ще участват в дейностите на проекта. Най-малко 250 от тях ще получат директна подкрепа чрез обучения, консултации и др. В резултат на този проект поне 75 заинтересовани страни, от които 45 - местни администрации, ще бъдат обучавани по специфичните за проекта методи за насърчаване на местното икономическо развитие, без да се изгражда зависимост от външни експерти, консултанти, донори или външно финансиране.. Поне 250 предприемачи в 5-те страни-участници ще подобрят своите бизнес умения чрез различни събития. Най-малко 50 млади фирми ще започнат нов бизнес въз основа на конкурентните предимства на населени места, участници в проекта, ще се проведат поне 5 трансгранични инициативи от екипа на проекта.
Основна информация
Описание
„Подготвяне на условията за навлизане на вината от черноморския регион на международния пазар: "Black Sea WinExports"
„Подготвяне на условията за навлизане на вината от черноморския регион на международния пазар: "Black Sea WinExports"
Стартираха дейностите по проект „Подготвяне на условията за навлизане на вината от черноморския регион на международния пазар: "Black Sea WinExports". Дейността се осъществява от партньорски консорциум, ръководен от териториална административна единица Паничиу, Румъния. Партньори по проекта са Украйна, район Одеса - Регионален фонд за подпомагане на предприемачеството в област Одеса; Молдова, регион Чисинау - Молдовска асоциация на малките винопроизвдители; Румъния, окръг Вранча, град Паничу; България, Варна - Сдружение "Бизнес Агенция"; Гърция, Централна Македония, Тесалоники (Polychoros Peirama).

Проектът "Black Sea WinExports" е насочен към разширяване на сътрудничеството между целевите региони с цел обмен на знания и опит чрез разработването на иновационни дигитални инструменти, основание на обща търговска марка за черноморските вина и изграждане на обща маркетингова стратегия, която ще даде резултат в значително увеличаване на пазарните дялове в целевите и възникващите винени пазари.

Проектът е финансиран от Европейския съюз в рамките на Съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013"
Основна информация
Описание
BG EIF 2011/01-01.03 "Врата към България: уан-стоп-шоп за устойчива интеграция на ГТД във Варна"
BG EIF 2011/01-01.03 "Врата към България: уан-стоп-шоп за устойчива интеграция на ГТД във Варна"
Стартира проект BG EIF 2011/01-01.03 "Врата към България: уан-стоп-шоп за устойчива интеграция на ГТД във Варна". Целта на проекта е да се осигури устойчивост в развитието и функционирането на съществуващия информационен център за имигранти (ГТД – Граждани на трети държави). Проектът се реализира от Сдружение „Бизнес Агенция". Неговата стойност е 120 375, 69 лв, като финансирането от ЕИФ е 90 281, 77 лв, а национално съфинансиране – 30 093, 92 лв.

В него вече са регистрирани 160 имигранта, граждани на трети държави, (извън Европейския съюз) предимно с руско гражданство. Социолог и асистент ще извършат проучване на потребностите на имигрантите, свързани с техния живот в България. Проучването ще бъде необходимо за съставяне на актуален Наръчник на имигранта и карта, в която да са отразени най-важните места във Варна от гледна точка на потребностите им. Проучването ще се извърши чрез преки интервюта и дискусии с две фокусни групи. На база събраната информация ще се подготвят кратки филми, които да презентират илюстративни ситуации от живота на ГТД във Варна. Те ще бъдат достъпни от сайта на Центъра и тиражирани на дискове на 4 езика.

Имигрантите ще ползват също безплатни правни консултации от квалифициран юрист в 4 направления - пребиваване и местожителство в България, придобиване и продажба на имоти в България, регистриране на юридически лица в България. Опитен психолог ще консултира имигрантите, които изпитват трудности с адаптацията и психологическите нагласи в живота си в България.

Имигрантите от трети държави, които имат намерение да останат да живеят в България ще получат отговори на въпросите си относно стартиране на нов бизнес в България; професионално обучение и образование в България; намиране и назначаване на работа в България; гражданска ориентация и работа с институции в България. Онлайн консултант ще ползва осигурените от проекта по ГП2009 интернет-базирани средства за консултиране на ГТД - информационен портал, онлайн системата за оценка на професионалните компетенции на 4 езика „360 уеб компас", учебна платформа за самоподготовка по български език и бит и култура, история и гражданска ориентация, и ще отговаря на въпросите на ГТД. На платформата ще бъдат публикувани видеосивита (записани презентации на желаещите да си намерят работа) и база данни с подробни автобиографии на търсещите работа.

В рамкоте на проекта ще се осъществи също и следните мероприятия - информационна среща на тема „Имигрантите и пазарът на труда", кръгла маса на тема „Имигрантите като целева група на регионални политики, чувствителни към тяхната култура", консултативен форум „Осигуряване координация между местните институции за ефективна интеграция на ГТД във Варна". За подпомагане изграждането на здрави връзки между ГТД и България като приемащо общество се предвиждат дейности, които да запознаят имигрантите с варненския регион и обичаите на варненци.

Ще се проведат 4 екскурзии на културно-исторически, природни забележителности и атракции във Варна и региона. За осигуряване на интеграция в социалните порядки на приемащото общество имигрантите ще се запознаят отблизо с българските местни занаяти, българската кухня и български народни танци. Ще бъдат организирани 3 практически работилници на следните теми: художествена керамика, традиционна българска кухня и традиционни български народни танци и песни.Проект BG EIF 2011/01-01.03 "Врата към България: уан-стоп-шоп за устойчива интеграция на ГТД във Варна"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави.
Основна информация
Описание
BG/RF2009/A10/GR5 "Организиране на обучителни семинари за регионални и местни власти за международните стандарти в областта на човешките права при връщането", схема BG/RF2009/A10/GR5
BG/RF2009/A10/GR5 "Организиране на обучителни семинари за регионални и местни власти за международните стандарти в областта на човешките права при връщането", схема BG/RF2009/A10/GR5
Проекта стартира на 25 май 2011 г. и е на стойност EUR 30 705. Той е единственият одобрен в страната по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. По проекта 47 служители на сектор "Миграция" към ОДП – Варна и 15 съдии от Окръжния и от Апелативния съд в града ще участват в обучителен семинар за международните стандарти в областта на човешките права при експулсирането на чужденци.

Семинарите ще стартират в края на месец юни. Лектори ще бъдат трима адвокати и двама психолози. По време на обучението ще се разглеждат и казуси относно процеси за експулсирането на граждани, както и правото на защита на чужденците

Проектът е ориентиран към укрепване на административния капацитет на местните власти, стандартите в правата на човека и др. Общата цел е ориентирана към осигуряване на по-високи нива на компетенция на регионалните власти.

Дирекция „Международни проекти" - Министерство на вътрешните работи, Годишна програма 2009 по Европейски фонд за връщане.

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG/RF2009/A10/GR5 „Повишаване знанията и опита на българските власти в областта на прилагането на международните стандарти по отношение на връщането".

Основна информация
Описание
BG EIF 2009/01-02.02 „Врата към България: уан-стоп-шоп за устойчива интеграция на имигранти"
BG EIF 2009/01-02.02 „Врата към България: уан-стоп-шоп за устойчива интеграция на имигранти"
На 28 януари 2011г. стартира втори проект за имигранти, по който работи Сдружение „Бизнес агенция".

Целта на проекта е да осигури условия във Варна за интеграция на имигранти от държави извън ЕС чрез утвърждаване на интеркултурен недискримиционен модел. Екипът работи за улесняване достъпа на имигрантите до институциите и обществените услуги наравно с местните граждани, осигуряване на условия за социализация на имигрантите чрез добиване на знания и адаптиране в обществото и улесняване на социалната интеграция на имигрантите посредством социално общуване.

Проектът взима предвид многообразието на имигрантската общност, разширява и улеснява достъпността, като привлича експерти от съответните етнически общности, увеличава шансовете за професионална и социална реализация на новопристигналите имигранти, като мобилизира участие на широк кръг експерти от Варна. „Отваря" вратите на институциите и държавно-обществените форми за политики за граждани на страни, които на са членки на ЕС. Създава устойчиви връзки, мрежи и контакти между ГТД(граждани на трети държави, които са извън ЕС) и българското общество.

В рамките на проекта ще се организират няколко кръгли маси и дискусии с представители на неправителствени организации, различните вероизповедания и църкви в града, представители на бизнеса, потенциални работодатели на имигранти, както и на най-добрите обучителни центрове, които да предложат съпътстващо обучение на нуждаещите се.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансирана от Европейския съюз.

Сумата на отпуснатата безвъзмездна помощ възлиза на 199 997.99 лева, от които 149 998.49 лева са финансирани от Европейския интеграционен фонд и 49 999.50 лева са от национално съфинансиране.

BG EIF 2009/01 "Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС" и постепенно изграждане на капацитет за реализация на тези дейности".
Основна информация
Описание
BG051PO001-5.2.06-0080-C-0001 "Интегриран модел на иновативна социална услуга в общността - "one-stop shop" за електронно включване на хората с увреждания"
BG051PO001-5.2.06-0080-C-0001 "Интегриран модел на иновативна социална услуга в общността - "one-stop shop" за електронно включване на хората с увреждания"
На 5 ноември 2010 г. стартира проект за електронно включване на хора с увреждания.

Водеща организация е Сдружение "Бизнес Агенция", с управител Силвия Щумпф-Кирова. Партньори са ЦПО към "ЕКСЕЛИА" ЕООД И ЦПО "Материка" към Фондация Материка.

Обща цел на проекта е "Да се повиши степента на използване на информационно-комуникационни технологии и технологични и асистивни нововъведения в разработването, доставянето и ползването на социални услуги от хората с увреждания във Варна като условие за по-ефективното им включване в обществения живот."

Целева група на проекта са хора с физически, слухови или зрителни увреждания от гр. Варна. Броя лица от целевата група, предварително планирани да бъдат включени в включени в проекта е 60 души.

Специфични цели:

 • Да се проучат и анализират затрудненията, ограниченията и възможностите пред хората с уврежданията за ефективното им електронно включване
 • Да се създадат устойчиви условия за разширяване използването на ИКТ и технологични и асистивни нововъведения от хората с увреждания във Варна чрез включването в дейностите на поне 100 представители на заинтересованите страни от Варна
 • Да се разработи и утвърди иновативна социална услуга в общността "one-stop shop" за ефективно социално включване на хора с увреждания с помощта на ИКТ и нови технологични приложения
 • Да се осигури доставянето на комплекс от дейности за предоставяне на новата социална услуги "one-stop shop" за електронно включване на 60 потребители от Варна за 8 месеца.
Основни дейности:

 • Проектно управление;
 • Информираност и публичност;
 • Проучване на добри практики и степен на използване на ИКТ в социалните услуги;
 • Анализ на затрудненията пред хората с увреждания за електронно включване;
 • Разработване на модел на иновативна социална услуга – уан-стоп шоп за електронно включване за хора с увреждания;
 • Предлагане на услугата на 60 потребители от целевата група – информация, консултиране, обучения.
Стойност на проекта: 183 667.10 лв. Финансиране от ЕСФ: 156 117.04 лв., национално съфинансиране: 27 550,06 лв.

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция"
Схема за безвъзмездна финансова помощ
BG 051PO001-5.2.06 Социални услуги за социално включване"


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България .
Основна информация
Описание
BG-051RO001-05/01/2001-0034-C0001 "Мисия за промяна - Социалното предприятие като шанс за пълноценен живот и социално включване"
BG-051RO001-05/01/2001-0034-C0001 "Мисия за промяна - Социалното предприятие като шанс за пълноценен живот и социално включване"
На 13.11.2009 г. стартира проект „Мисия за промяна - Социалното предприятие като шанс за пълноценен живот и социално включване" BG051PO001-5.1.01-0034, финансиран по оперативна програма „развитие на човешките ресурси" 2007-2013, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001-5.1.01 „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза".

Основната цел на проекта е да се разшири дейността и мултиплицира иновативен модел на социално предприятие за създаване на търсени на пазара на труда трудови умения на хора от рискови групи, като възможност за дългосрочното им социално включване и да се привлече обществена подкрепа за устойчиво преодоляване на стигмата на "различност" и "непълноценност". Проектът цели да се проучат успешни практики на социалното предприемачество, да се разработят процедури, методологии, наръчници, свързани с дейността на подкрепеното социално предприятие съобразено с регионалните специфики на Варненска област; да се проучат възможностите на пазара на труда да се въведат иновативни подходи за подкрепена заетост, защитена заетост и социално включване на хората от трите целеви групи в 10 водещи предприятия от структуроопределящите отрасли за Варненска област; да се доразвие и разшири дейността на съществуващия Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни към Бизнес Агенция Варна, като се разширят предоставяните услуги за обучения и консултации на целевата група за преход към реалния пазар на труда и като се обучат в специфични и съобразени с ограниченията на целевата група 60 души в общо 15 професии.

С реализирането на проекта ще се мултиплицира опита и практиката на съществуващото социално предприятие чрез обучения и консултации за повишаване на управленските и бизнес умения на участниците, чрез развитие и популяризиране на добри практики за специалисти, желаещи да бъдат ангажирани в сектора на социалната икономика. Предвижда се организиране на регионална кампания за активиране на гражданското общество в инициативи за повишаване на обществената подкрепа за социалното препдриемачество и за отстраняване на стигмата на "различност" и "непълноценност".

Проектът се реализира от Сдружение „Бизнес Агенция Варна" и партньори: ЦПО към Екселиа ЕООД гр. Варна и Сдружение „Агенция за социално развитие - ВИЖЪН"

Сумата на отпуснатата безвъзмездна помощ възлиза на 338 077,92 лева, от които 287 366,23 лева са финансирани от Европейския социален фонд и 50 711,69 лева са от Национално Съфинансиране.

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция"
Схема за безвъзмездна финансова помощ
BG 051РО001-5.1.01 „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Основна информация
Описание
BG051PO001-4.2.03-0802 "Покорители на морето – Епизод 1 – Розата на ветровете"
BG051PO001-4.2.03-0802 "Покорители на морето – Епизод 1 – Розата на ветровете"
На 13 октомври 2009г. във Варна стартира проект BG051PO001-4.2.03-0802 "Покорители на морето - Eпизод 1 - Розата на ветроветe", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е да създаде и поддържа дълготраен интерес у младежите от средните училища от двата крайморски града Варна и Бургас да упражняват ветроходни спортове като възможност за здравословен начин на живот, да утвърди у младежите позитивно отношение към живота чрез засилване на екипното начало и да повиши удовлетвореността от чувството за принадлежност към определено училище. Проектът цели и ограничаване на агресията чрез стимулиране на спортната надпревара и създаване на трайна нетърпимост към алкохола,наркотиците и асоциалното поведение чрез засилване на привлекателността на здравословния начин на живот и атрактивните спортове.

Проектът се реализира от Сдружение "Бизнес Агенция Варна" в партньорство със Спортен клуб "Лазур", Математическа гимназия "Д-р Петър Берон"-Варна, Първа политехническа гимназия с преподаване на чужди езици "Христо Кабакчиев"-Варна, Основно училище "Васил Априлов" Бургас, Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника – Бургас, Морски клуб "Приятели на морето" Варна, Спортен клуб "Черно Море - Бриз", Фондация "Сейф Хейвън България".

Проектът е на стойност 263 990,24 лева, от които 224 391,71 лева са финансирани от Европейския социален фонд и 39 598,36 лева са от Национално Съфинансиране.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Оперативна Програма: "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора"
Оперативна ос: 4 Подобряване достъпа до образование и обучение


Проектът е на стойност 263 990,24 лева, от които 224 391,71 лева са финансирани от Европейския социален фонд и 39 598,36 лева национално съфинансиране.
Основна информация
Описание
BG EIF 2008/01-03.01 „Врата към България: От имиграция към интеграция" - Създаване на пилотен информационен център в гр. Варна
BG EIF 2008/01-03.01 „Врата към България: От имиграция към интеграция" - Създаване на пилотен информационен център в гр. Варна
На 01.09.2009 г. стартира проект за създаване на пилотен информационен консултативно-обучителен център за имигранти в гр.Варна. Проектът се се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави.

Проектът залага иновативния подход на пилотен мултифункционален център, който да е отправна точка за имигрантите, като отговаря на техни проблеми в различни аспекти, свързани с работа, настаняване, образование, социални, здравни, културни, политически, административни или правни въпроси с цел да се превърне в една своебразна „врата към България".

Информационният център има ключова консултативна роля при насочването на имигрантите към правилния орган във всеки един случай, подпомагане на имигрантите при тяхната гражданска ориентация и запознаване с техните права и задължения в България.

Центърът предлага подкрепяща среда и индивидуализиран подход като „обслужване на едно гише" с цел по-бързото и пълноценно включване на имигрантите в приемащото общество.

Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС"

Стойност на проекта 86 375.78 BGN, от които 64 781.83 BGN с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави и 21 593.95 BGN национално съфинансиране.
Основна информация
Описание
BG 2006/018-343.10.01-1.46 "Квалификационнно обучение по професия с традиции и перспектива за създаване на трайна заетост в регион с висока безработица"
BG 2006/018-343.10.01-1.46 "Квалификационнно обучение по професия с традиции и перспектива за създаване на трайна заетост в регион с висока безработица"
На 28 ноември 2008 г. стартира проект за квалификационно обучение по професия каменоделец, с цел да се създадат условия за възраждане на традиционната професия каменоделец.

Проектът се реализира от "ЕСКАНА" АД в партньорство с Бизнес Агенция Варна и е финансиран по програма ФАР 2006 – Икономическо и социално сближаване BG 2006/018.343.10.01 Схема за безвъзмездна помощ "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта" - Фаза 3.

С предстоящето обучение "ЕСКАНА" АД цели запълни липсата на специалисти в тази област, като обучи добри каменоделци и върне на трудовия пазар една забравена професия с перспективи.

Обща цел на проекта е да се създадат устойчиви работни места и да се изгради дългосрочна визия за развитието на човешкия ресурс в Ескана АД, чрез успешни инвестиции в неговото усъвършенстване и професионално образование.

Специфичните цели на проекта:

 • Повишаване квалификация на заетите в организацията лица и тяхната мотивация за самоусъвършенстване;
 • Разкриване на нови работни места и гарантиране на устойчивост за хора в неравностойно положение, търсещи реализация на пазара на труда;
 • Съдействие за повишена адаптивност на работната сила и преодоляване на социалната изолация в региона, чрез придобиване на търсена квалификация
 • Повишаване на конкурентоспособността на Ескана АД, чрез разработване на стратегия за дългосрочно развитие и управление на човешките ресурси.
Програма ФАР 2006 – Икономическо и социално сближаване BG 2006/018.343.10.01
Схема за безвъзмездна помощ "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта" - Фаза 3
Основна информация
Описание
BG051PO001/07/4.2-01/268 "Покорители на морето"
BG051PO001/07/4.2-01/268 "Покорители на морето"
На 8 юли 2008 г. стартира проект за извънкласна дейност за ученици (обучение по морски спортове).

Проектът цели да се разработи модел на сътрудничество между спортен клуб, НПО и училища за подобряване достъпа на учениците към отдих, спорт и туризъм, както и да се подобри достъпът до информация относно условията и възможностите за морските спортове.

Ще бъдат създадени условия за 400 ученици на възраст между 12 и 17 години от гр. Варна за получаване на качествена информация относно специфичните морски спортове, участие в извънкласни спортни прояви и подобряване на личния режим и хранене чрез интегрирано партньорство между четири училища, спортен клуб и НПО от гр. Варна.

Партньори по проекта са: Сдружение "Спортен клуб Лазур", ПГ по текстил и моден дизайн – Варна; ОУ „Н.Й.Вапцаров" – кв. Младост, гр. Варна; ОУ „Марин Дринов" – кв. Вл.Варненчик, Варна и Частна Търговска Гимназия – Варна.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
Схема за безвъзмездна финансова помощ по проект „Да направим училището привлекателно за млади хора".


Стойност на проекта BGN 49 982.80.
Основна информация
Описание
BG2005/017-353.10.01-2.81 „Иновативен модел за ефективно предприемачество"
BG2005/017-353.10.01-2.81 „Иновативен модел за ефективно предприемачество"
На 1 юли 2008 г. "Екселиа" ЕООД стартира проект, с който цели да се създаде модел за иновативни и ефективни решения при стартиране на собствен бизнес и целенасочено успешно развитие на предприемачески умения сред мъже и жени в трудоспособна възраст. Партньори по проекта са Технически университет - Варна и Сдружение Бизнес Агенция".

Обща цел: Създаване на модел за иновативни и ефективни решения при стартиране на собствен бизнес и целенасочено успешно развитие на предприемачески умения сред мъже и жени в трудоспособна възраст. Допринасяне в подкрепата за развитие на местното предприемачество, подготовка и реализиране на бизнес идеи на територията на Област Варна.

Специфична цел: Осигуряване на средства на общо 20 безработни лица и работещи мъже и жени от Област Варна за създаването и развитието на собствен бизнес чрез професионално обучение и успешна връзка между дистанционни консултации и подкрепа за бизнес менторинг, подготовка и гарантиране началото на предприемаческата дейност в Североизточна България.

Основните дейности по проекта са следните:

 1. Сформиране на екип.
 2. Закупуване на необходимото за целите на проекта оборудване.
 3. Мотивиране и професионално обучение за професиите „Малък и среден бизнес" и „Компютърен оператор".
 4. Развитие и поддържане на уеб-базирана система за он-лайн обучения и консултации.
 5. Работни срещи с бизнес-ментори.
 6. Разработване на бизнес планове.
 7. Провеждане на информационна кампания по проекта.
Целевите групи по проекта са следните: Безработни лица в трудоспособна възраст и работещи лица, които желаят да развият собствена бизнес-идея, да проучат пазарни ниши и да получат подкрепа и специализирани познания и умения в сферата на мениджмънта.

Крайните бенефициенти: са 20 (общо) мъже и жени, които са регистрирани към Бюрата по труда с минимум средно специално образование.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Програма ФАР 2005 – Икономическо и социално сближаване BG2005/017-353.10.01
Схема за безвъзмездна помощ по проект "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта"


Стойност на проекта EUR 47 050.
Основна информация
Описание
BG 2005/017-586.04.02/ESC/G/CDI-II-010 "Туристически клъстер Варна"
BG 2005/017-586.04.02/ESC/G/CDI-II-010 "Туристически клъстер Варна"
На 29 февруари 2008 г. стартира проект за създаването на Туристически клъстер Варна.

Идеята за създаване на Туристически клъстер Варна се ражда в резултат на усилията на екипа на Бизнес агенция Варна и Варненската туристическа камара, участвал като регионален координатор в проекта USAID/MSI Project "Bulgaria Competitiveness Exercise (BCE) Update", направление "Туризъм" през 2001 година. В продължение на година бе популяризирана идеята пред основните участници в туристическия клъстер в региона на Варна – собственици на хотели, курортни комплекси, туроператори, транспортни фирми, ресторантьори, банки и т.н. Проведени бяха срещи, презентации и дискусии с над 250 участници от потенциални участници в клъстера.

На проведената финална конференция бе взето решение, подкрепено от водещите в регионалния отрасъл да се предприемат действия за обособяването на клъстера и оформянето му като самостоятелен субект с общи приоритети, визия и съвместни дейности. Поради липса на финансиране регистрация не бе реализирана, Междувременно туристическата индустрия преживя огромен ръст, навлязоха нови участници в потенциалния клъстер и координацията за създаване на обединение бе затруднена. За периода от 2001 досега обаче основните участници в клъстера предприемаха многократно общи усилия за разрешаване на конкретни проблеми разработване на стратегии, и реализиране на отделни общи проекти.

Липсата на сформирано специално сдружение, което да инициира обединяването на компаниите за общи действия за повишаване на конкурентоспособността на туристическия сектор в района на Варна, бе причината общите дейности на участниците да са спорадични, непредставителни за целия регионален сектор и често некоординирани с възлови участници. Поради отличната информираност на участниците в отрасъла обаче за същността на клъстеризацията благодарение на цитирания по-горе проект и създадените добри партньорски отношения между основните участници обособяването на клъстера като работеща структура е възможно да бъде извършено в рамките на 6 месеца. Затова инициаторите на настоящия проект обединиха усилията си да сложат началото на координирана инициатива, която да бъде основа на истинското обединение Варненски туристически клъстер.

Всеки от участниците в ДЗЗД " Варненски туристически клъстер" е представител на основните подотрасли в клъстера:

 • "Гранат" ООД е собственик на хотел и дъщерно дружество на курортен комплекс "Св. Св. Константин и Елена" – първия курортен комплекс в България със стогодишна история-основан през 1908 г, , втори по размер във Варненския туристически клъстер;
 • Фирмата "Танчев и ко" е четвъртата по големина в България туроператорска фирма, представител на "Alltours" Германия, "Хотел Инвестмънт" е собственик на градски хотели, носител на наградата "Сграда на годината 2007";
 • "Турекспо" е организатор на изложения и панаири за индустрията;
 • "Екселиа" ООД е регистриран по НАПОО учебен център, специализиран в обучения за среден и висш мениджърски персонал, обучил над 400 мениджъра, 120 от които от туристическия отрасъл;
 • Рекламна агенция "ФИЛ" е специализирана в маркетингови и рекламни услуги за туризма от региона;
 • "Черно море" е регионален цветен всекидневник, организатор на инициативата "Регионалните медии в подкрепа на клъстеризацията като инструмент за повишаване на конкурентоспособността на варненския туристически отрасъл" от 2005 година – серия от ежегодни презентации по време на панаири и изложения за туризма и ежемесечни публикации по темата;
 • Варненска туристическа камара представлява основните представители на отрасъла в региона – 141 компании;
 • Водещата организация по проекта Бизнес агенция Варна е специализирана в предоставяне на услуги за бизнеса от региона, консултации, тренинги с над 60 реализирани проекта, някои от които предназначени за популяризирането на клъстерния подход и създаването на клъстери в туризма – заедно с камарата, и морския транспорт.
Опитът и репутацията на участниците в сдружението, готовността им да съфинансират реализацията на проекта, заявената подкрепа от страна на Община Варна, наличието на високо ниво на информираност за клъстерния подход в региона, планираните проектни дейности, предназначени да обслужват общите цели на клъстера, а не частните интереси на компаниите от регистрираното ДЗЗД, са гаранция, че този проект ще привлече подкрепата на възловите компании от Варненския туристически клъстер за по-нататъшното му формално обединение и функциониране като координирана инициатива за повишаване на конкурентоспособността на отрасъла в региона в дългосрочен мащаб.

ПРОГРАМА ФАР 2005 - Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 "Грантова схема"
Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II


Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България и е на стойност EUR 168 520.
Следвайте ни:

Facebook | Twitter | LinkedIn
Поверителност на данните
Политика за бисквитки

© 2019 - 2020 Copyright: Сдружение Бизнес Агенция
Made on
Tilda