Отворена процедура за насърчаване на предприемачеството, ОПИК PDF Print E-mail
News
Thursday, 19 July 2018 10:06
There is no translation available.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020


ПРИОРИТЕТ: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

ПРОЦЕДУРА: Насърчаване на предприемачеството  

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ: Министерство на икономиката

КРАЕН СРОК:

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения: 
1/ Първият краен срок е 16:30 часа на 05.09.2018 г. - за кандидати с КИД в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия;


2/ Вторият краен срок е 16:30 часа на 07.11.2018 г. - за кандидати с КИД в секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства.

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 67 227 768.06 лв. / 34 373 012 евро

ИНТЕНЗИТЕТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС: 80% - de minimis

- МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА БФП ЗА ПРОЕКТ - 50 000 лв. 
- МАКСИМАЛЕН 200 000 лв.

Предвидено е следното секторно разпределение на наличния бюджет по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“:

• Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия - 36 975 272.43 лева в т.ч.:

- Сектори с изключение на ИКТ - 30 252 495.63 лева;

- ИКТ сектори 6 722 776.80 лева 

• Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства - 30 252 495.63 лева

 .