Предложение за добавяне на допълнителни приоритетни направления в Тематична област „Информатика и ИКТ“ в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. PDF Print E-mail
News
Tuesday, 19 September 2017 14:38
There is no translation available.

 

 

Сдружението подлага на широко обсъждане възможностите за включване на домашните грижи в обхвата на ИСИС. Предложението взима предвид очакваният ефект върху демографските тенденции, свързани със застаряването на българското население, емиграционните процеси, нарастващата необходимост от иновации в областта на домашните грижи, потенциалът на българската дигитална индустрия и възможностите, които ИСИС създава за насърчаване на определени приоритетни направления в тематичните области.