Начало / За нас
За нас ПДФ Печат Е-мейл

Бизнес Агенция, създадена през 2000 година, е нестопанска организация, регистрирана по ЗЮЛНЦ в обществена полза и регистрирана в Централния регистър на нестопанските организации.

Мисията на Бизнес Агенция е да повиши конкурентоспособността на местната икономика, като подпомага публично-частното партньорство, като предложи методология, специално разработени услуги и иновативни решения за създаване на нов бизнес, енергоспестяващи технологии, развитие на устойчивост на перспективните компании, на системи и връзки между организациите и институциите, както и трансфер на знания и умения за МСП в Североизточна България. Бизнес Агенция е реализирала десетки проекти за осъществяване на своята мисия, като е разработила услуги в областта на стартирането и развитието на собствен бизнес, консултантски и тренинг програми, техники и програми за продължаващо бизнес-обучение, както и портал за бизнесконсултиране и менторинг услуги. Бизнес Агенция е осъществила проекти, финансирани от USAID, Open Society, PHARE, LEONARDO DA VINCI. Екипът има богат и разнообразен опит в иницирането, реализирането, отчитането и популяризирането на резултатите от проекти като водеща и като партньорска организация. Проектите са основно в областта на разработването на услуги за подкрепа на бизнесразвититето на компаниите от Североизточна България, изследвания и проучвания за нуждите и перспективите на бизнеса, обмен на информация и добри практики и трансфер на опит с акцент върху модерните технологии, е-бизнеса, уеб-базираните решения, продължаващото обучение, международното сътрудничество и социалния диалог. Бизнес Агенция работи като медиатор в публично-частния диалог от 2000-та година. Инициатор и основен двигател е на мащабни инициативи като създаване на клъстери в областта на туризма и морския транспорт. Агенцията е взимала участие в множество инициативи и представителни институции и обществени съвети, отговорни за развитието на местни и регионални стратегии за развитие, играейки ролята на фасилитатор между основните представители на бизнеса и институциите във водещите индустриални сектори в Североизточна България. Бизнес Агенция е допринесла за идентифицирането на над 50 нови бизнесниши и бизнесинициативи, 12 от които в областта на иновативните технологии, 8 от които в областта на нови енергоспестяващи технологии, за създаването на над 200 нови предприятия и разширяването на възможностите за създаване на нови работни места и повишаване на квалификацията на над 600 специалисти. Част от проектите са фокусирани в областтта на услуги, предназначени за специфични целеви групи – социалночувствителни групи, хора с двигателни увреждания, жени-предприемачи и младежи-предприемачи. Бизнес Агенция е резработила пакет от обучителни, квалификационни и тренинг услуги, специално съобразени с нуждите на тези групи, както и портал за консултации и менторинг в реално време за нуждите на бизнеса.

Бизнес Агенция е втората в страната и първата извън столицата нестопанска организация, сертифицирана по системата за управление на качеството ISO 9001-2000.

Бизнес Агенция е притежател на собствена търговска марка – “one-stop shop for business” за информационните, изследователски, тренинг, консултантски и обучителни услуги, които предоставя за компаниите от Североизточен район на планиране за повишаване на тяхната конкурентоспособност в дългосрочен план.