Начало / Проекти / BG051PO001-5.1.01-0034-C0001 "Мисия за промяна - Социалното предприятие като шанс за пълноценен живот и социално включване"
BG051PO001-5.1.01-0034-C0001 "Мисия за промяна - Социалното предприятие като шанс за пълноценен живот и социално включване" ПДФ Печат Е-мейл

На 13.11.2009 г. стартира проект „Мисия за промяна - Социалното предприятие като шанс за пълноценен живот и социално включване” BG051PO001-5.1.01-0034, финансиран по оперативна програма „развитие на човешките ресурси” 2007-2013, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001-5.1.01 „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза”.

Основната цел на проекта е да се разшири дейността и мултиплицира иновативен модел на социално предприятие за създаване на търсени на пазара на труда трудови умения на хора от рискови групи, като възможност за дългосрочното им социално включване и да се привлече обществена подкрепа за устойчиво преодоляване на стигмата на “различност” и “непълноценност”. Проектът цели да се проучат успешни практики на социалното предприемачество, да се разработят процедури, методологии, наръчници, свързани с дейността на подкрепеното социално предприятие съобразено с регионалните специфики на Варненска област; да се проучат възможностите на пазара на труда да се въведат иновативни подходи за подкрепена заетост, защитена заетост и социално включване на хората от трите целеви групи в 10 водещи предприятия от структуроопределящите отрасли за Варненска област; да се доразвие и разшири дейността на съществуващия Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни към Бизнес Агенция Варна, като се разширят предоставяните услуги за обучения и консултации на целевата група за преход към реалния пазар на труда и като се обучат в специфични и съобразени с ограниченията на целевата група 60 души в общо 15 професии.

С реализирането на проекта ще се мултиплицира опита и практиката на съществуващото социално предприятие чрез обучения и консултации за повишаване на управленските и бизнес умения на участниците, чрез развитие и популяризиране на добри практики за специалисти, желаещи да бъдат ангажирани в сектора на социалната икономика. Предвижда се организиране на регионална кампания за активиране на гражданското общество в инициативи за повишаване на обществената подкрепа за социалното препдриемачество и за отстраняване на стигмата на “различност” и “непълноценност”.

Проектът се реализира от Сдружение „Бизнес Агенция Варна” и партньори: ЦПО към Екселиа ЕООД гр. Варна и Сдружение „Агенция за социално развитие - ВИЖЪН”

Сумата на отпуснатата безвъзмездна помощ възлиза на 338 077,92 лева, от които 287 366,23 лева са финансирани от Европейския социален фонд и 50 711,69 лева са от Национално Съфинансиране.

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”
Схема за безвъзмездна финансова помощ
BG 051РО001-5.1.01 „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови